Daň z nehnuteľností

Daňové priznanie za nehnuteľnosť


Každý má z nás sen, sen o bývaní, veľkej záhrade, rodine. Sen, ktorý si každý z nás želá splniť. Najprv vždy hľadáme bývanie, kde môžeme oddychovať a volať ho „domovom“. Ako každý človek, či vec, tak aj Náš domov potrebuje o seba starostlivosť. Pri bežných výdavkoch na starostlivosť o domácnosť, ako aj jeho poistenie tu máme aj jeden zo zákona daný výdavok -  Daň za nehnuteľnosť. Ako vieme dane predstavujú skupinu povinných a nenávratných platieb vyberaných štátom alebo obcou na základe zákona v určenom termíne splatnosti a v určenej výške, a to na úhradu verejných potrieb.


V oblasti realít a nehnuteľnosti vzniká daňová povinnosť vtedy, keď si kúpime nehnuteľnosť, vydražíme nehnuteľnosť, alebo ju zdedíme na základe dedičského rozhodnutia do svojho osobného vlastníctva/spoluvlastníctva. Každý typ získania nehnuteľnosti skrýva iné podmienky pri podávaní Daňového priznania.


Pri kúpe nehnuteľnosti:


Na základe toho ide o nadobudnutie nehnuteľnosti, tak podľa zákona 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je daňovník (majiteľ nadobudnutej nehnuteľnosti) povinný podať daňové priznanie za nehnuteľnosť podľa § 18 ods. 1 zákona o miestnych daniach, ktorá vzniká nasledujúci rok po nadobudnutí nehnuteľností a to od 1. januára do 31. januára nasledujúceho roka.


Príklad


Teda, ak ste nehnuteľnosť nadobudli do svojho vlastníctva/spoluvlastníctva v auguste roku 2020, tak Daňové priznanie za nehnuteľnosť podávate od 1.januára do 31.januára 2021 !


Pri vydražení nehnuteľnosti:


Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Zánik vlastníckych práv vydražením nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.


Príklad


Teda, ak ste nehnuteľnosť vydražili, alebo Vám to priklepol súd do svojho vlastníctva/spoluvlastníctva v 8. februára roku 2020, tak Daňové priznanie za nehnuteľnosť podávate od 1.marca do 31. marca 2020 !


Pri dedení nehnuteľnosti:


Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.


Príklad


Čiže, ak ste nehnuteľnosť zdedili na základe dedičského rozhodnutia do svojho vlastníctva/spoluvlastníctva v 6. mája roku 2020, tak Daňové priznanie za nehnuteľnosť podávate od 1. júna do 30. júna 2020!


Vďaka tomu nám vie Správca dane (väčšinou mesto, alebo obec) najneskôr do 15.mája príslušného zdaňovacieho obdobia výmer s uvedením výšky dane. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane, ako aj o možnosti podať daňové priznanie elektronicky.


Ak sa pýtate, čo je predmetom dane z nehnuteľností: • daň z pozemkov,

 • daň zo stavieb,

 • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.


Ako podať daňové priznanie za nehnuteľnosť:


Daňové priznanie môžete podať buď osobne na príslušnom mieste (napr. Pre Bratislavské mestské časti to je Petržalke na Blagoevovej ulici 9, 850 05 Bratislava), konkrétne na Oddelení miestnych daní a poplatkov, alebo poštou na danú adresu, poprípade elektronicky.


Ak by ste chceli podať elektronicky musíte mať: • elektronický občiansky preukaz a bezpečnostným kódom a certifikátmi pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu,

 • čítačku čipových kariet.


Následne môžete cez stránku www.slovensko.sk podať Vaše Daňové priznanie za nehnuteľnosť.


Kedy mi zaniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností:


Daňová povinnosť zaniká 31. decembra, ak daňovníkovi zanikne: • vlastníctvo nehnuteľnosti,

 • nájom nehnuteľnosti,

 • správa nehnuteľnosti,

 • užívanie nehnuteľnosti.


Čo sa stane, ak nepodám daňové priznanie za nehnuteľnosť:


Pri nepodaní Daňového priznania za nehnuteľnosť Vám bude uložená pokuta Miestnym úradom, spolu s úrokmi omeškania za, každý deň omeškania. Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od 5 do 3 000 eur podľa závažnosti priestupku. Väčšinou je to maximálne do výšky vyrubanej dane.


Pýtate sa ako vyplniť Daňové priznanie za nehnuteľnosť ?


Ľahko. Na vyplnenie tohto daňového priznania nepotrebujete vyššie vzdelanie, pomoc účtovníka a dokonca si v ňom nemusíte ani sami vypočítavať daň.


Ako ho teda vyplniť ?


Jednoducho. Uvediete číslo parcely a orientačné a súpisné číslo pri stavbách. Pokiaľ ide o byt, tak číslo bytu. Všetky spomenuté údaje nájdete v liste vlastníctva, v rozhodnutí katastra či v kúpnej zmluve. Pri daňovom priznaní vyplníte iba to, čo sa Vás týka. Viac informácii získate na https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti1, alebo Postup nájdete aj v tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=Mv-pOheDAMw


Čo podať na podateľni pri podávaní Daňového priznania za nehnuteľnosť ? • Daňové priznanie za nehnuteľnosť,

 • List vlastníctva (stačí aktuálny stiahnutý z Kataster portálu) / Kópia kúpno-predajnej zmluvy (alebo zmluvy, vďaka ktorej ste nadobudli nehnuteľnosť do svojho vlastníctva),

 • Občiansky preukaz.


Mohlo by vás zaujímať

Post image

Profesionalita, zodpovednosť perfekcionizmus, dôveryhodnosť, férovosť, komplexnosť ... Hodnoty, ktoré vymedzujú najlepších. Preto existujú v našom pomíňaní iba takéto hodnoty, ktoré sa snažíme už od roku 2011 aplikovať v našom projekte „Komplexné realitné služby“ pre všetkých klientov a zákazníkov našej spoločnosti. Kontaktujte nás a presvedčte sa sami.

Post image

Každý obchod musí postupovať podľa jasne definovaných podmienok a zákonov. My si to uvedomujeme a preto svojim klientom ponúkame aj komplexné právne služby s poradenstvom, realizáciu vysporiadania nehnuteľností a legalizácie stavieb ako i zabezpečenie znaleckého posudku.

Post image

Každý z nás má sen, ktorý by si chcel splniť. Zväčša je to kúpa nehnuteľnosti, ktorá sa má stať vašim domovom. V rámci „Komplexných realitných služieb“ vám dokážeme zabezpečiť najvýhodnejšiu možnosť financovania či dofinancovania Vášho sna. Stačí nás kontaktovať a radi Vám pomôžeme. Sny sa môžu stať skutočnosťou!