Etický kódex

Preambula


Tento etický kódex bol  prijatý spoločnosťou RECARE, s.r.o.  IČO: 46158740 (ďalej len „spoločnosť RECARE“). Jeho cieľom je stanovenie pravidiel etickej a profesionálnej činnosti realitnej kancelárie a jej obchodnej stratégie. Tento etický kódex určuje pravidlá, štandardy a postupy, ktoré umožňujú a prehlbujú efektívne fungovanie RECARE tak, aby klientom mohli byť poskytované profesionálne, komplexné a spoľahlivé realitné služby.


Spoločnosť RECARE si vyhradzuje právo tento etický kódex kedykoľvek meniť a doplňovať.


Vymedzenie pojmov


Osobami spoločnosti RECARE sa v tomto etickom kódexe rozumie každá osoba (realitný maklér), ktorá je oprávnená v rámci spolupráce využívať známky a goodwill  spoločnosti  RECARE. Realitným maklérom sa v tomto etickom kódexe rozumie partner predaja, ktorý nezávisle podniká na území Slovenskej republiky v oblasti sprostredkovania obchodu a služieb s realitami, ktorý je zmluvne zaviazaný so spoločnosťou RECARE.  Pod známkami sa v tomto etickom kódexe rozumej logo a/alebo vzory „spoločnosti RECARE“.


Etika osôb


Osoby spoločnosti RECARE jednajú voči klientom, ostatným osobám a medzi sebou vždy na základe úcty a profesionálnej etiky. Osoby spoločnosti RECARE si navzájom poskytujú získané skúsenosti a znalosti za účelom zaistenia najvyššej možnej kvality poskytovaných služieb. Osoby spoločnosti RECARE dodržujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Služby a produkty poskytované alebo zaisťované osobami spoločnosti RECARE budú v náležitej kvalite zodpovedajúce požiadavkám spoločnosti RECARE. Kvalita poskytovaných služieb bude spoločnosťou RECARE pravidelne vyhodnocovaná a podľa potreby budú prijímané vhodné opatrenia. Žiadna osoba spoločnosti RECARE nebude poskytovať služby alebo sa podieľať na poskytovaní služieb nečestným a neprofesionálnym spôsobom a/alebo spôsobom, ktorý by znížil a ohrozil vážnosť spoločnosti RECARE. Osoby spoločnosti RECARE sa budú vždy vyhýbať nepravdám, úmyselnému skresľovaniu skutočností a informovaniu zavádzajúcim spôsobom. Osoby spoločnosti RECARE pri výkone svojej podnikateľskej činnosti nesmú v žiadnom prípade vykonávať klamlivé a/alebo podvodné praktiky. Osoby systému spoločnosti RECARE nesmú tretím osobám priamo či nepriamo ponúkať ani poskytovať plnenie, ktoré by smerovalo k získaniu neoprávneného prospechu či výhody, a/alebo ktoré by mohlo byť považované za úplatok.


Realitný maklér


Etika realitného makléra


Realitný maklér je povinný vyvarovať sa akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo znížiť vážnosť systému RECARE u klientov, verejnosti, či osôb spoločnosti RECARE a prísne dbá na to, aby bola verejnosťou chápaná spoločnosť RECARE a oceňovaná ako vysoko kvalitná, profesionálna. Realitný maklér chráni záujmy klientov a jedná so všetkými stranami obchodného prípadu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Realitný maklér neznevažuje činnosť ostatných maklérov, ani neponúka názor na činnosť ostatných maklérov. Ak je vyžiadaný jeho názor, môže poskytnúť tento názor slušným a bezúhonným spôsobom. Sprostredkovateľom obchodného prípadu je ten realitný maklér, ktorý uzavrel s klientom Zmluvu o výhradnom poskytovaní realitných služieb. Tento druh zmluvy má za každých okolností prednosť pred Zmluvou o nevýhradnom poskytovaní realitných služieb. Realitný maklér bez zbytočného odkladu pravdivo informuje účastníkov obchodného prípadu o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri uskutočňovaní obchodného prípadu dozvie. Pri jednaní sa realitný maklér vyvaruje zveličovaniu, zatajovaniu a/alebo skresľovaniu týchto skutočností. Realitný maklér neposkytuje klientom poradenstvo, ktoré je mimo jeho odbornú spôsobilosť. Pokiaľ okolnosti obchodného prípadu vyžadujú účasť odborníka na príslušnú problematiku (napr. advokát, daňový poradca, architekt a pod.), je realitný maklér povinný danú vec konzultovať s týmto odborníkom. Realitný maklér nie je oprávnený s účastníkmi obchodného prípadu svojim menom a na vlastný účet uzatvoriť sprostredkovateľskú, či podobnú zmluvu a/alebo dohodu o prijatí odmeny či provízie. Realitný maklér je povinný zaistiť ochranu osobných údajov klientov a účastníkov obchodného prípadu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Realitný maklér neodkladne informuje spoločnosť RECARE o akomkoľvek porušení tohto etického kódexu.


Sankcie


Porušením tohto etického kódexu sa bude spoločnosť RECARE zaoberať spôsobom, ktorý považuje za vhodný pri jednaní spravodlivým a primeraným spôsobom. Porušenie tohto etického kódexu je spoločnosťou RECARE považované za porušenie zmluvných dohôd a môže viesť až k výpovedi zmluvy medzi realitným maklérom a spoločnosťou RECARE. Spoločnosť RECARE sa môže domáhať náhrady škody od osoby, ktorá porušením etického kódexu spôsobila škodu spoločnosti RECARE, či jeho dobrej povesti. Prijatý dňa 1. januára 2018 spoločnosťou RECARE.


V Bratislave dňa  09.01.2018

Mohlo by vás zaujímať

Post image

Profesionalita, zodpovednosť perfekcionizmus, dôveryhodnosť, férovosť, komplexnosť ... Hodnoty, ktoré vymedzujú najlepších. Preto existujú v našom pomíňaní iba takéto hodnoty, ktoré sa snažíme už od roku 2011 aplikovať v našom projekte „Komplexné realitné služby“ pre všetkých klientov a zákazníkov našej spoločnosti. Kontaktujte nás a presvedčte sa sami.

Post image

Každý obchod musí postupovať podľa jasne definovaných podmienok a zákonov. My si to uvedomujeme a preto svojim klientom ponúkame aj komplexné právne služby s poradenstvom, realizáciu vysporiadania nehnuteľností a legalizácie stavieb ako i zabezpečenie znaleckého posudku.

Post image

Každý z nás má sen, ktorý by si chcel splniť. Zväčša je to kúpa nehnuteľnosti, ktorá sa má stať vašim domovom. V rámci „Komplexných realitných služieb“ vám dokážeme zabezpečiť najvýhodnejšiu možnosť financovania či dofinancovania Vášho sna. Stačí nás kontaktovať a radi Vám pomôžeme. Sny sa môžu stať skutočnosťou!