Ochrana osobných údajov

Nové pravidlá ochrany osobných údajov podľa GDPR pre spoločnosť RECARE.


Nové pravidlá ochrany osobných údajov v súlade s GDPR a zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre spoločnosť RECARE.


Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré poskytujete spoločnosť RECARE, je pre nás veľmi dôležité. Preto kladieme veľkú váhu na ich ochranu. Týmto by sme vám radi poskytli podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely vaše osobné údaje spracúvame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracúvaním máte, ale aj iné informácie, ktoré pre vás môžu byť v spojení so spracúvaním Vašich osobných údajov dôležité.


Prečítajte si prosím nižšie uvedené pravidlá, ktoré spoločnosť RECARE prijala a zaväzuje sa ich v súlade s GDPR a zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov dodržiavať.


1) Prevádzkovateľ vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov


Prevádzkovateľom sa rozumie taký subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Typicky pôjde o konkrétnu realitnú kanceláriu, ktorej svoje osobné údaje poskytujete.


RECARE, s.r.o. 


IČO: 46 158 740


so sídlom Vlárska 32, 831 01 Bratislava 


zapísaná v Obch. registri vedenom Okres. súdom Bratislava I Oddiel: Sro, vložka č.: 72760/B,


e-mailový kontakt: recare@recare.sk


2) Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť); obchodné, reklamné a marketingové účely realitného makléra.


3) Zoznam spracúvaných osobných údajov na základe písomného súhlasu dotknutej osoby je v rozsahu


meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, miesto podnikania, rodné číslo, dátum narodenia, štátna


príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, číslo účtu a osobné údaje z dokladu totožnosti v prípade fyzickej osoby a obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, číslo účtu a meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, druh a číslo dokladu totožnosti člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca zodpovedných za vykonávanie finančného sprostredkovania v prípade právnických osôb.


4) Dotknutými osobami sú najmä: realitný maklér, ktorý vykonáva realitnú činnosť na základe zmluvného vzťahu s realitnou kanceláriou RECARE; klienti realitnej kancelárie RECARE, s ktorými bola uzatvorená zmluvu o poskytnutí realitnej služby.


5) Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov plnenia si zákonných a zmluvných povinností prevádzkovateľa.


6) Práva dotknutých osôb


1. Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:


a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,


b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme


prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačne údaje prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam


alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr. poučenie o dobrovoľnosti


alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje


na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny) a postup


spracúvania a vyhodnocovania operácii,


c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,


d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,


e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú


predmetom spracúvania,


f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradne


doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,


g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,


h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,


ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,


i) namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a žiadať ich likvidáciu.


2. Práva dotknutých osôb podľa písm. e) a f) je možne obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.


3. Dotknuté osoby na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, majú


právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako sú uvedené


v písomnom súhlase a žiadať o ich likvidáciu.


 


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


4. Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek


u prevádzkovateľa namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ne právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci prevádzkovateľa. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.


5. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:


a) písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou


poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne doručiť prevádzkovateľovi najneskôr do troch dní odo dňa


jej odoslania,


b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy


a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný


odovzdať dotknutej osobe.


6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu


na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.


7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný


zástupca.


8. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť


osoba blízka.


9. Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.


 

Mohlo by vás zaujímať

Post image

Profesionalita, zodpovednosť perfekcionizmus, dôveryhodnosť, férovosť, komplexnosť ... Hodnoty, ktoré vymedzujú najlepších. Preto existujú v našom pomíňaní iba takéto hodnoty, ktoré sa snažíme už od roku 2011 aplikovať v našom projekte „Komplexné realitné služby“ pre všetkých klientov a zákazníkov našej spoločnosti. Kontaktujte nás a presvedčte sa sami.

Post image

Každý obchod musí postupovať podľa jasne definovaných podmienok a zákonov. My si to uvedomujeme a preto svojim klientom ponúkame aj komplexné právne služby s poradenstvom, realizáciu vysporiadania nehnuteľností a legalizácie stavieb ako i zabezpečenie znaleckého posudku.

Post image

Každý z nás má sen, ktorý by si chcel splniť. Zväčša je to kúpa nehnuteľnosti, ktorá sa má stať vašim domovom. V rámci „Komplexných realitných služieb“ vám dokážeme zabezpečiť najvýhodnejšiu možnosť financovania či dofinancovania Vášho sna. Stačí nás kontaktovať a radi Vám pomôžeme. Sny sa môžu stať skutočnosťou!