Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Spoločnosť RECARE, s.r.o., so sídlom Vlárska 32, 831 01 Bratislava, IČO: 46 158 740 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, Číslo vložky: 72760/B (ďalej len „RECARE"), je oprávnená poskytovať na území Slovenskej republiky realitnú činnosť

2) VP RECARE sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a zmluvných vzťahov s klientmi spoločnosti RECARE a tretími osobami (záujemcami) a platia pre všetky záväzkové vzťahy, pokiaľ nie sú konkrétnou zmluvou výslovne zmenené alebo vylúčené. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária RECARE poskytujú realitné služby na základe písomnej zmluvy o sprostredkovaní.

3) Účelom VP je upraviť vzájomné práva a povinnosti medzi osobami uvedenými v ods.2, spôsob vykonávania realitných služieb, ukončenie zmluvného vzťahu a stanovenie zodpovednosti za porušenie zmluvných vzťahov.

4) Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka respektíve Obchodného zákonníka v platnom znení (podľa toho či je účastníkom zmluvy spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt).

5) RECARE predkladá svojim klientom a tretím osobám (záujemcom) typové návrhy zmlúv, ktorých zmeny je možné vykonať len po výslovnom súhlase zmluvných strán.

6) Sprostredkovanie kúpy/predaja/nájmu nehnuteľností vykonáva spoločnosť RECARE pre svojich klientov na základe exkluzívnych (výhradných) zmlúv.

7) Po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného exkluzívnou (výhradnou) zmluvou sa klient zaväzuje, že nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať tretie osoby za účelom rokovania o uzavretí akejkoľvek zmluvy vedúcej k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v prospech ktorejkoľvek tretej osoby, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti; neuzavrie s tretími osobami, s ktorými mu RECARE navrhovala uzavretie zmluvy, ani s akýmikoľvek inými tretími osobami zmluvu vedúcu k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti, bez sprostredkovateľskej činnosti RECARE, ani nebude vyvíjať žiadne kroky, ktoré by viedli k uzatvoreniu takejto zmluvy bez sprostredkovateľskej činnosti RECARE; neuzavrie sprostredkovateľskú alebo obdobnú zmluvu s inou fyzickou alebo právnickou osobou. V opačnom prípade sa klient zaväzuje uhradiť RECARE paušálnu náhradu výdavkov vo výške 80% dojednanej odmeny (provízie). RECARE a Klient spoločne vyhlasujú, že výška paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na zvýšené výdavky a aktivitu RECARE pri výhradnom sprostredkovaní primeraná, keďže RECARE vynakladá vyššie výdavky na inzerciu a súvisiace služby ako v porovnaní s výdavkami pri neexkluzívnej zmluve. Klient a RECARE berú na vedomie, že v individuálnych zmluvných dojednaniach môže plniť funkciu paušálnej náhrady výdavkov aj zmluvná pokuta, ktorá môže byť dojednaná aj vo vyššom percentuálnom vyjadrení ako 80%.

8) Pokiaľ bola zmluva o poskytovaní realitných služieb uzatvorená mimo prevádzkových priestorov RECARE, klient/ záujemca v právnom režime spotrebiteľa má právo od tejto zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní od jej uzatvorenia.

9) Minimálny rozsah služieb RECARE pri exkluzívnej (výhradnej) zmluve je: prehliadka nehnuteľnosti a odporučenie kúpnej ceny/výšky nájomného; inzercia na web stránke http://www.realitycare.sk / www.recare.sk ; vypracovanie marketingovej stratégie za účelom propagácie nehnuteľnosti zahŕňajúcej umiestnenie plachty; zaistenie výpisu z katastra nehnuteľností a katastrálnej mapy; zaistenie prehliadok nehnuteľnosti so záujemcami; uzavretie rezervačnej zmluvy s kupujúcim a prevzatie o depozitu (zálohy); zorganizovanie potrebných rokovaní zmluvných strán, ktoré sú nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy o notárskej úschove, prípadne zmluvy o budúcej kúpnej/nájomnej a kúpnej/nájomnej zmluvy; zaistenie úhrady; príprava štandardnej zmluvnej dokumentácie (zmluva o budúcej kúpnej/nájomnej zmluve, kúpna/nájomná zmluva, návrh na vklad); organizácia podpisu zmluvnej dokumentácie vrátane zabezpečenia overenia podpisov; podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vrátane zabezpečenia kolkov; odovzdanie nehnuteľnosti vrátane odpočtu meradiel a vypracovanie odovzdávacieho protokolu.

10) Klient v právnom režime spotrebiteľa vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že podpisom žiadosti o zahrnutie nehnuteľnosti do ponuky RECARE stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14 po úplnom poskytnutí služby.

11) Za poskytovanie realitných služieb náleží RECARE odmena (provízia). Odmena môže byť dojednaná v zmluve ako paušálna, percentom z predajnej/kúpnej ceny alebo ako rozdiel medzi predajnou cenou a cenou požadovanou klientom. Ak je RECARE platcom DPH, k odmene sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov.

12) Nárok na odmenu vzniká RECARE okamihom uzatvorenia sprostredkúvanej zmluvy medzi klientom a treťou stranou (záujemcom), uzatvorenie ktorej je predmetom zmluvy, uzatvorenej medzi klientom a RECARE. Nárok na odmenu vznikne aj za predpokladu, že k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy, došlo po skončení platnosti zmluvy uzatvorenej medzi klientom a RECARE, ak k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy, došlo v priamej súvislosti s činnosťou RECARE.

13) Klient dáva výslovný súhlas spoločnosti RECARE k prevzatiu blokovacieho depozitu na úhradu kúpnej ceny od tretej osoby (záujemcu). Pre účely zloženia blokovacieho depozitu má RECARE povinnosť viesť samostatný bankový účet, oddelene od účtu určeného pre bežnú prevádzku RECARE. Klient výslovne súhlasí a oprávňuje RECARE, aby si odmenu započítala vo svoj prospech z blokovacieho depozitu, ktorý zložila na jej účet za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy tretia osoba (záujemca).

14) RECARE nezodpovedá klientovi za splnenie záväzkov tretích osôb (záujemcov), z uzavretých zmluvných vzťahov.

15) Spoločnosť RECARE je povinná vynaložiť primerané úsilie, ktoré je spravodlivé od nej požadovať, aby overila správnosť a úplnosť informácií, ktoré jej poskytli klienti alebo tretie osoby (záujemcovia), a ktoré poskytuje tretím osobám (záujemcom). V prípade dodržania tejto povinnosti nezodpovedá za škodu, ktorá bola nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných od klientov, resp. od tretích osôb (záujemcov) spôsobená.

16) RECARE ani ich realitní makléri nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal či uviedol nepravdivé údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.

17) Klient/záujemca v režime spotrebiteľa bol pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní realitnej služby poučený v zmysle ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka o tom, že ak ide o vadu poskytovanej služby RECARE, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. RECARE je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať poskytnutie inej realitnej služby, ak tým RECARE nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na dojednanú odmenu alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť realitná služba poskytnutá, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú klientovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však klientovi nebola pre väčší počet vád realitná služba doposiaľ poskytnutá. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má klient právo na primeranú zľavu z odmeny za realitnú službu.

18) RECARE a ich makléri sú povinní dodržiavať Etický kódex spoločnosti RECARE, ktorého znenie je zverejnené na webovom sídle spoločnosti RECARE v sekcii Etický kódex.

19) Prevádzkovateľom informačného systému je RECARE a účelom spracúvania osobných údajov je predovšetkým plnenie zmlúv súvisiacich s realitnou činnosťou. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov plnenia si zákonných a zmluvných povinností RECARE. Informácie o ochrane osobných údajov sú umiestnené na webovom sídle spoločnosti RECARE http://www.realitycare.sk / www.recare.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

20) Klient nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti (alebo aj pohľadávky) vyplývajúce z uzatvorených obchodných prípadov na tretie osoby bez súhlasu RECARE.

21) Pokiaľ je v ustanoveniach zmluvy alebo týchto VP uvedené, že RECARE zabezpečí, myslí sa tým, že zariadi záležitosť na náklady klienta/záujemcu.

22) Každá aktualizácia alebo zmena VP RECARE bude zverejnená po jej doplnení na webovom sídle RECARE http://www.realitycare.sk / www.recare.sk

23) V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie VP stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, takéto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia VP. RECARE v tomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vymáhateľným ustanovením, za podmienky zachovania hospodárskeho a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

24) Tieto VP sa primerane vzťahujú aj na ustanovenia dohody o zložení blokovacieho depozitu.

25) Tieto VP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018.

26) Tieto VP strácajú účinnosť po nadobudnutí účinnosti neskorších VP.


Záverečné informácie

10.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.


V Bratislave, dňa 25.05.2018

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti